• The School District of Holmen does not discriminate on the basis of age, race, creed, color, disability, pregnancy, marital or parental status, religion, sex, citizenship, national origin, ancestry, socioeconomic status, sexual orientation, gender identity, gender expression, or gender nonconformity.


    El Distrito Escolar de Holmen no discrimina en base de edad, raza, credo, color, discapacidad, embarazo de una estudiante, el estado civil o paternal, religión, sexo, nacionalidad, origen nacional, ascendencia, estado socioeconómico, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, o la no conformidad de género.


    Tag nrho cov tsev kawn ntawv nyob rau hauv lub zos Holmen tsis ntxub thiab tsis cais neeg. Txawm tus menyuam lub hnub yug loj los me, nws yog haiv neeg twg, nws txoj kev ntseeg yog li cas, nws muaj kev tsis taus, nws lub cev xeeb tub, muaj txij nkawm li cas, yog poj niam los txiv neej, yog pej xeem los tsis yog, tuaj lub tej chaws twg tuaj, poj koob yawm txwv yog li cas, los yog tham li cas, txoj cai yuav nyob li qub.