School District of Holmen

Educating Every Student to Achieve Global Success

Contact Us

District Office
1019 McHugh Road
Holmen, WI 54636-9296
Phone:  608.526.6610
Fax:  608.526.1333
 
Office Hours:  7:30 am - 4:00 pm
 
Jill Mason
Jill Mason
Director of Student Services
 
 
 
 
 Lalisha Olson

Lalisha Olson
Student Services Coordinator
olslal@holmen.k12.wi.us 

 
 
Monika Buggy
Monika Buggy 
Student Services Secretary
 
 
 
JoAnn Healy  
JoAnn Healy
Student Services Secretary

Welcome to the Student Services Department and to the School District of Holmen!    

The Student Services Department serves all of the children in the School District of Holmen.

Each service within the Student Services Department provides information and support in a variety of ways. Visitors to this website are encouraged to browse through the Student Services Department to become familiar with all that we do. 

 

 
 
The School District of Holmen does not discriminate on the basis of age, race, creed, color, disability, pregnancy, marital or parental status, religion, sex, citizenship, national origin, ancestry, socioeconomic status, sexual orientation, gender identity, gender expression, or gender nonconformity.


El Distrito Escolar de Holmen no discrimina en base de edad, raza, credo, color, discapacidad, embarazo de una estudiante, el estado civil o paternal, religión, sexo, nacionalidad, origen nacional, ascendencia, estado socioeconómico, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, o la no conformidad de género.


Tag nrho cov tsev kawn ntawv nyob rau hauv lub zos Holmen tsis ntxub thiab tsis cais neeg. Txawm tus menyuam lub hnub yug loj los me, nws yog haiv neeg twg, nws txoj kev ntseeg yog li cas, nws muaj kev tsis taus, nws lub cev xeeb tub, muaj txij nkawm li cas, yog poj niam los txiv neej, yog pej xeem los tsis yog, tuaj lub tej chaws twg tuaj, poj koob yawm txwv yog li cas, los yog tham li cas, txoj cai yuav nyob li qub.

 
CLOSE